Adatkezelési tájékoztató

Jelen szabályzat 2021. október 1-től határozatlan ideig érvényes. 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei

Györki Zoltán e.v.
Székhely: 1072. Budapest, Nyár u. 10.
Adószám: 69525032-1-42
Nyilvántartási szám: 53309736
Webáruház címe: www.crib-grill.hu
Tel: +36-30-434-13-12
E-mail: hello@crib-grill.hu

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

2. Irányadó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény (a továbbiakban: Art.);
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.)

3. A Webáruházban történő, regisztráció nélküli vásárláshoz szükséges kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Személyes adat megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

a)    vezeték és keresztnév

Az Érintett beazonosítása és a számla kiállítása

A szerződés teljesítése, valamint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) b) és c); Áfa tv. 169. §

8 év a Számv. tv. 169. § (2) alapján, illetve amennyiben az későbbi időpont, úgy a Webáruházba történt regisztráció esetén a regisztráció fennállása alatt

b)    lakcím

Az Érintett beazonosítása, kapcsolattartás és a számla kiállítása

Szerződés teljesítése, valamint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) b) és c); Áfa tv. 169. §,

8 év a Számv. tv. 169. § (2) alapján, illetve amennyiben az későbbi időpont, úgy a Webáruházba történt regisztráció esetén a regisztráció fennállása alatt

c)    mobilszám

Az Érintettel való kapcsolattartás

A szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)

A Webáruházba történő regisztráció fennállása alatt, illetve a Webáruházban nem regisztrált Érintett esetében a szerződés teljesítését követő 730 nap

d)    email cím

Az Érintettel való kapcsolattartás

A szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk b)

A Webáruházba történő regisztráció fennállása alatt, illetve a Webáruházban nem regisztrált Érintett esetében a szerződés teljesítését követő 730 nap

e)    kiszállítási cím, ha eltér a lakcímtől

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése

A szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)

A szerződés teljesítését követő 730 nap

f)     ajándékba küldött termék esetén a címzett vezetékneve és keresztneve, e-mail címe és mobil száma

Az Érintettel kötött szerződés teljesítése

A szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)

A szerződés teljesítését követő 730 nap

4. A Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

a)   vezeték és keresztnév

Az Érintett beazonosítása

Az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk a)

A hírlevélről történő leiratkozásig

b)    email cím

Az Érintettel való kapcsolattartás

Az Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk a)

A hírlevélről történő leiratkozásig

Adatkezelő kifejezetten felhívja az vásáló figyelmét, hogy a Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok kezelése közvetlenül üzletszerzés érdekében történik. Az Érintettnek bármikor joga van a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen díjmentesen tiltakozni. (GDPR (70) preambulum)

5. Fogyasztói panaszok esetén kezelt adatok

Személyes adat megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

a)   vezeték és keresztnév

Fogyasztói panasz elbírálása

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) b) és c); Fogytv. 17/A. § (4)

5 év a Fogytv. 17/A. § (7) alapján

b)    lakcím

Fogyasztói panasz elbírálása

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) b) és c); Fogytv. 17/A. § (4)

5 év a Fogytv. 17/A. § (7) alapján

c)    panasz egyedi azonosító száma

Fogyasztói panasz elbírálása

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6 cikk (1) b) és c); Fogytv. 17/A. § (4)

5 év a Fogytv. 17/A. § (7) alapján

6. Kiegészítés

A 3. pontban megjelölt személyes adatok szerződéses kötelezettségen alapuló adatszolgáltatásnak minősülnek. Amennyiben az Érintett ezen adatokat nem szolgáltatja, úgy a szerződés az Adatkezelővel nem jöhet létre. A 4. pontban megjelölt adatokat az Érintett nem szolgáltatja, úgy a hírlevél küldése nem valósítható meg. Az 5. pontban megjelölt adatok jogszabályon alapuló adatkezelésnek minősülnek. Elmaradásuk esetén az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

7. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A crib-grill.hu webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a crib-grill.hu webszervere részére. A crib-grill.hu webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Sütik és webjelzők típusa

A crib-grill.hu olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A crib-grill.hu a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa, továbbá a Google Analytics segítségével statisztikát kapjon az oldal látogatottságának alakulásáról.

A weboldalunkon elhelyezett sütik

Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop &hl=hu

a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.

8. A személyes adatok címzettjei

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, kormányhivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek, hatóságok.

9. Vásárló jogai az kezelt személyes adatokkal kapcsolatban

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik.A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a hello@crib-grill.hu e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a hello@crib-grill.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

Az adatkezeléssel érintett személyeknek az alábbi jogaik vannak:

 • Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő köteles információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.
 • Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett.
 • Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

10. Adatfeldolgozó adatai

11.1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4 A.

Adószám: 22206118-2-13

E-mail cím: admin@megacp.com

A tárhelyszolgáltató weboldala: https://megacp.com/

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

 

11.2. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok (vezetéknév, keresztnév, lakcím) birtokába jut:

P2 Max Bt.

Székhely: 1072. Budapest, Nyár u. 10.

Cègjegyzèkszàm: 01-06-773135

Adòszàm: 22264907-1-42

E-mail cím: info@p2max.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://p2max.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

11.3. A rendelt termék kiszállítása érdekében a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobilszáma, lakcím vagy szállítási cím, ajándékba küldött termék esetén a címzett vezeték és keresztneve kerül a futárszolgálat részére átadásra:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351. Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita

Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com

 

11.4. Az online bankkártyás fizetéssel rendezett tranzakciók esetében a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobilszám, lakcím vagy szállítási cím, rendelt termék/ek adatai kerülnek az alábbi online bankkártyás fizetési tranzakciókért felelős szolgáltató részére átadásra:

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Közösségi adószám: HU25353192

Tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Adatkezelési tájékoztató elérhetőségehttps://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

11. Eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Vásárló a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Vásárló. Ha az Vásárló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Vásárló azt másként kéri.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti az Vásárló részéről érkezettnek, ha az az Vásárló által már korábban megadott, és Adatkezelő által személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Vásárló azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Vásárló.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Vásárló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Vásárló az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Vásárló panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Vásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Vásárló kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Vásárló rendelkezésére bocsátja. Vásárló által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Adatkezelő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Vásárló másként kéri.

12. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az megbízásából eljáró adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő (ilyen az Adatkezelő) vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó vásárló ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

13. Panasz benyújtásának joga

Bírósághoz fordulás joga

Az Vásárló a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert a Vásárló – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás illetékmentes. Az illetékes bíróságról itt tájékozódhat: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

14. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása

Az Vásárlók a Webáruház használatával, illetve a hírlevélre történő feliratkozással a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják. Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az aktuális Adatvédelmi Tájékoztató a Webáruházban kerül közzétételre.